Home Releases 2015, №1 (17)

Legal and Regulatory Framework of Teaching Particularly Bright Children

Educational Law
References
1. 1.   Borisova N.E. Istoriko-teoreticheskie osnovy' «detskogo» prava // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Yuridicheskie nauki». 2014. № l.S. 14-24.
2. 2.   Pashencev D.A. Pravo na obrazovanie i problemy' ego realizacii // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Yuridicheskie nauki». 2014. №2. S. 8-13.
Download file .pdf 301.79 kb