Home Releases 2020, №1 (37)

Issues of Legitimacy and the Role of Laws in the Interpretation of Domestic Legislators of the 1920-30s

Tribune of Young Scientists , UDC: 340.131.4 DOI: 10.25688/2076-9113.2020.37.1.08
References
1. Arxipov K.A. Zakon v sovetskom gosudarstve. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1926. 157 s.
2. Vy'shinskij A.Ya. Voprosy' prava i gosudarstva u K. Marksa. M.: Izd-vo AN SSSR 1938. 47 s.
3. Vy'shinskij A.Ya. K polozheniyu na fronte pravovoj teorii. M.: Yuridich. izd-vo NKYu SSSR, 1937. 60 s.
4. Pashencev D.A. Kodifikaciya kak instrument konstruirovaniya sistemy' zakonodatel'stva v nachal'ny'j period Sovetskogo gosudarstva (k 100-letiyu pervy'x sovetskix kodeksov) // Zhurnal rossijskogo prava. 2018. № 11. S. 5-13.
5. Pashukanis E.B. Iz leninskogo nasledstva. M.: Gosizdat RSFSR; Moskovskij rabochij, 1930. 100 s.
6. Pashukanis E.B. Obshhaya teoriya prava i marksizm. M.: Izd-vo Kommunisticheskoj akademii, 1928. 128 s.
7. Rejsner M.A. Pravo: nashe pravo, chuzhoe pravo, obshhee pravo. L., M.: Gosizdat, 1925. 276 s.
8. Stal'gevich A.K. Puti razvitiya sovetskoj pravovoj my'sli. M.: Izd-vo Kommunisticheskoj akademii, 1928. 96 s.
9. Stuchka P.I. Revolyucionnaya rol' prava i gosudarstva. Obshhee uchenie o prave. 3-e izd., dopol. M.: Izd-vo Kommunisticheskoj akademii, 1924. 140 s.
10. Stuchka P.I. Revolyucionnaya rol' sovetskogo prava. M.: Sovetskoe zakonodatel'stvo, 1931. 216 s.
11. Chernogor N.N., Pashencev D.A. Pravovoj poryadok: doktrinal ny'e podxody', metody' i aktual'ny'e napravleniya issledovaniya // Zhurnal rossijskogo prava. 2017. № 8. S. 5-16.
12. Chernogor N.N., Pashencev D.A. Oktyabr'skaya revolyuciya i evolyuciya rossijskogo prava // Zhurnal rossijskogo prava. 2017. № 10. S. 5-13.
Download file .pdf 212.97 kb