Home Releases 2015, №4 (20)

Human Rights and Citizen Rights as Elements of the Legal Status of an Individual

Human Rights: the Theory and Practice of Implementation

Authors

  • Kurakina Julia Vladimirovna PhD in Law, Associate Professor Department of International Law and Human Rights, Law institute MCU (Kurakina_jv@mail.ru).

How to link insert

Kurakina, J. V. (2015). Human Rights and Citizen Rights as Elements of the Legal Status of an Individual Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. 1. Mezhdunarodny'j pakt o grazhdanskix i politicheskix pravax ot 16 dekabrya 1966 g. // Prava cheloveka: praktikum / N.N. Belyakovich. M.: Almafeya, 2006. 196 s.
2. 2. Konstituciya Rossijskoj Federacii ot 12 dekabrya 1993 g. M.: Feniks, 2015. 64 s.
3. 3. AvtonomovA.S. Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhny'x stran. M.: TK Velbi, Prospekt, 2008. 560 s.
4. 4. Voevodin L.D. Yuridicheskij status lichnosti v Rossii. M.: Izd-vo MGU, Infra-M,
5. Norma, 1997. 304 s.
6. 5. Engibaryan R.V., Tadevosyan E.V. Konstitucionnoe pravo: uchebnik dlya vuzov. M.: Yurist', 2000. 492 s.
7. 6. Konstitucii zarubezhny'x gosudarstv: ucheb. posobie / sost. V.V. Maklakov. 8-e izd., pererab. i dop. M.: Infotropik Media, 2012. 616 s.
8. 7. Teoriya gosudarstva i prava: kurs lekcij / pod red. N.I. Matuzova i A.V. Mal'ko.
9. M.: Yurist', 2006. 768 s.
Download file .pdf 275.04 kb