Home Releases 2019, №3 (35)

Characteristic Features of State Sense of Justice

State and Law: Theoretical and Historical Aspects , UDC: 342.36 DOI: 10.25688/2076-9113.2019.35.3.01
References
1. Zhizhek S. Soby'tie. Filosofskoe puteshestvie po konceptu. M.: Ripol-Klassik, 2018. 240 s.
2. Zor 'kin V.D. Verxovenstvo prava i konstitutsionnoe pravosudie // Nash trudny'i put' k pravu: materialy' filosofsko-pravovy'x chtenij pamyati akademika V.S. Nersesyancza. M.: Norma, 2006. S. 12-34.
3. Isaev I.A. Gospodstvo: ocherki politicheskoj filosofii. M.: Norma, 2008. 352 s.
4. Malaxov V.P. Metodologicheskoe my'shlenie v poznanii i ponimanii prava. M.: YuNITI-DANA; Zakon i pravo, 2018. 239 s.
5. Malaxov V.P. Obshhaya teoriya prava i gosudarstva: kurs lekcii. M.: YuNITI-DANA; Zakon i pravo, 2018. 271 s.
6. Malaxov V.P. Pravo v kontekste form obshhestvennogo soznaniya. Princip pravo-ponimaniya. M.: YuNITI-DANA; Zakon i pravo, 2015. 159 s.
7. Malaxov V.P. Filosofiya prava. M.: YuNITI-DANA, 2007. 336 s.
8. Pravo i obshhestvo v e'poxu peremen: materialy' filosofsko-pravovy'x chtenij pamyati akademika V.S. Nersesyancza. M.: Institut gosudarstva i prava RAN, 2008. 274 s.
Download file .pdf 272.1 kb